Borgerrådet

  • Borgerrådet - center Paletten
Center Palettens Borgerråd

Center Paletten opretter et Borgerråd pr. 1. januar2016. Ideen er opstået af erfaringer fra Centerrådsmøderne hvor borgerne også deltager. På disse møder har de givet udtryk for, at det ind imellem er lidt svært at følge med. Med et borgerråd vil der være fokus på, at alle er med.

Formål: At borgerne oplever sig inddraget og får mere medindflydelse i Center Paletten.

Hvem?: En borger fra hvert tilbud, gerne med en hjælper til at støtte sig, hvis det skønnes nødvendigt.

Obligatoriske medlemmer: Centerchef Gert Thomsen og Udviklingskoordinator Jette Bentsen.

Valg af repræsentant? Der vælges en repræsentant til Borgerrådet hvert år i december måned. Der kan selvfølgelig foretages genvalg.

Dagsorden / emner:

  •  En runde fra hvert tilbud, hvordan går det?
  •  Er der nogle ting I er særligt optaget af?
  •  En god historie fra jeres tilbud?
  •  Er der noget I tænker hele centeret ville have godt af at vide?
  •  Orientering fra centerledelsen, sker der noget nyt, som alle skal vide?
  •  Eksempler: Stiftelse af Center Palettens Venner, akkreditering, Halloween- fest, julemarked, omstrukturering og lignende.

Alle kan komme med punkter til dagsorden, et emne der ønskes drøftet i det store fællesskab i centret. Noget vi skal finde ud af sammen.

Hvornår?: 2- 4 gange årligt. Borgerrådet mødes umiddelbart før centerrådsmøderne, så det vil være smart om de personer, der er valgt til Centerrådet også er repræsentanter i Borgerrådet for deres tilbud. På den måde kan Borgerrådet også anvendes til en slags forberedelse til Centerrådsmøderne.

Hvor? Mødet afholdes på skift i de forskellige tilbud.

Varighed?: Da alle borgere skal kunne nå frem til tilbuddet og videre til Fussingsvej 17 afholdes mødet fra kl. 10.00 – 13.30.

Forplejning? Der vil til mødet blive serveret kaffe og the. Til frokost vil der være sørget for sandwich og sodavand.

Hvordan får de andre i centret at vide, hvad vi har talt om? Der laves / skrives referat fra mødet, som ligges på Center Palettens hjemmeside og  facebook.

Hvem indkalder og laver dagsorden?: Møde datoerne ligges fast i Center Palettens årshjul. Senest 14 dage før mødets afholdelse skal punkter til dagsorden være sendt til Gert eller Jette, som så sender dagsorden ud. Dagsorden vil blive lagt op på Center Palettens hjemmeside og Facebook.

Hvordan afholdes møderne? På møderne skal der være rigelig tid til fordybelse og alle skal kunne nå at bidrage.

Der vil blive fremstillet materiale til møderne ved hjælp af anderledes kommunikationsformer. Det kan være brug af filmmateriale, billeder, Boardmaker, smartboard til at visualisere de konkrete emner.

Evaluering: på årets sidste Borgerrådsmøde og i ledergruppen i december 2016.

Det er i ledergruppen besluttet at det prioriteres højt med mødepligt, og at der kan indkaldes vikar i tilbuddet hvis der er personale mangel pga. fravær.

November 2015 Jette Bentsen